Category: Others

کاخ‌های تاریخی تهران

تهران از آن دسته شهرهایی است که تاریخ پیچ در پیچی را پشت سر گذاشته. پادشاهی‌های بسیاری را به خود دیده، در جشن‌ها و سوگواری‌های مردم همراه بوده، شکست‌ها و….